GAZ KROMATOGRAFISI PDF

Gaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal zelliklerdeki farklardan yararlanarak bir kar m olu turan bile iklerin birbirinden ayr lmas d r. Gaz kromatografisi kimya alan nda gazlar n ve uucu maddelerin analizleri ve ayr lmas nda uygun bir metod olarak yayg n bir ekilde kabul edilmi tir. Dezavantaj 1. GCnin en byk dezavantaj numunelerin belli bir uuculu a sahip olma zorunlulu udur. Kompleks kar mlar iin, GC Kromatografisinde, analizden nce ekstraksiyon ve trevlendirme gibi n i lemler gerekebilir. Kolon s cakl nda bozunan maddeler iin uygun de ildir.

Author:Kizahn Grolrajas
Country:Solomon Islands
Language:English (Spanish)
Genre:Health and Food
Published (Last):10 February 2009
Pages:391
PDF File Size:10.16 Mb
ePub File Size:6.14 Mb
ISBN:330-7-85931-331-4
Downloads:24745
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KakazahnGaz kromatografisi, fiziksel ve kimyasal zelliklerdeki farklardan yararlanarak bir kar m olu turan bile iklerin birbirinden ayr lmas d r. Gaz kromatografisi kimya alan nda gazlar n ve uucu maddelerin analizleri ve ayr lmas nda uygun bir metod olarak yayg n bir ekilde kabul edilmi tir. Dezavantaj 1. GCnin en byk dezavantaj numunelerin belli bir uuculu a sahip olma zorunlulu udur.

Kompleks kar mlar iin, GC Kromatografisinde, analizden nce ekstraksiyon ve trevlendirme gibi n i lemler gerekebilir. Kolon s cakl nda bozunan maddeler iin uygun de ildir. Yksek polariteli maddeler iin GC uygun ay rma tekni i de ildir. Yksek molekl a rl kl maddelerle al lmamaktad r. Bir kromatografik pikin alt ndaki alan mevcut meddenin miktar na ba l d r. Preparatif kolonlar kullan larak, miligram veya daha byk miktarlardaki maddeleri ay rmak mmkndr.

Gaz Kromatografisinin Trleri Sabit faz n yap s na gre gaz kromatografisi ikiye ayr l r, 1 Sabit faz kat olan gaz-kat kromatografisi: adsorpsiyon olay na dayand ndan elde edilen pikler kuyruklu oldu u iin ayr lmalar gle tirirler. Bu nedenle gaz-kat kromatografisi az kullan l r. Bu s v , kat maddenin gzenekleri dahil btn yzeyine da l r ve sabit bir faz gibi davran r. Hareketli olan gaz faz bu faz n iinden kolayca geer.

Analizi yap lacak numune iindeki maddeler bu iki faz aras nda zelliklerine gre da l rlar. Bunlar sabit faza kadar srkleyici gazla ta n rlar halinde gazlar sabit faza kolona girerler, 2.

Detektr ta nan gazlar n say s kadar sinyal verir. Detektrde B sinyali nce, A sinyali ise sonra kar. Ta y c Gaz Grevi ; Buharla m maddeleri kolona ta makt r. Uygun bir ta y c gaz; a Ayr lacak bile ik ve durucu fazla reaksiyona girmemeli, b Gaz difzyonunu en d k dzeyde tutabilmeli, c Saf, kolay bulunabilir ve ucuz olmal , d Kullan lan dedektrlere uygun olmal d r 2. Kolon Tipleri Dolgulu Kolonlar; Daha byk miktardaki ayr mlar gerekle tirebilirler.

Daha ok preparatif al malarda kullan l rlar. Kapiler Kolonlar; Genellikle silika ve trevlerinden yap l rlar. Kaplama film kal nl klar ise 1 mikrondur. Etkinlikleri plato say lar dolgulu kolonlara gre daha fazlad r. Kolon Tipleri rne in Kolona Verilmesi Ayr lacak bile ikler, kolon giri ine bir seferde verilir. Gazlar gaz ka rmayan r nga veya zel gaz musluklar kullan larak, s v lar r nga kullan larak, kat lar nce inert bir zcde zlp sonra r nga kullan larak sisteme verilir.

Genel olarak, kullan lan kolonun ap na gre verilebilecek s v miktarlar a a daki gibidir. Sabit Faz Uygun faz semek iin kullan lan kesin bir yntem yoktur. Uygun bir durucu faz a a daki zellikleri ta mal d r; a Ayr lacak bile ikler iin iyi zc olmal d r.

Dedektrler Bir GC detektr , kolondan gelen ta y c gaz iinde bulunan binde birka oran ndaki yabanc bir gaz tespit eden arat r. Bir gaz n pikinin detektrden geme zaman en fazla bir saniye kadard r. Dedektrler Bir detektrde aranan ba l ca zellikler unlard r : a Duyarl l b Duyarl l yksek olmal d r. Dedektrler Btn bu ko ullar sa layan ideal bir dedektr yoktur, ancak verileri artlara yakla anlar vard r. Kaydetme Rekorder, ntegratr Detektrde alg lanan ak m n elektriksel sinyale evrildikten sonra hesaplamalar n rahatl kla yap labilmesi iin bir lekli eritli ka da kaydedildi i cihazlard r.

Pik k lar rekorderden al n r ve alan boylar bulunduktan sonra faktrle arp larak hesaplama yap l r. S cakl k Kontrol Ayr lman n kesin olarak ayn ekilde tekrarlanabilmesi iin k sm n s cakl Bunlar; 1 Enjeksiyon k sm n n s cakl 2 Kolon s cakl ,. Ayn zamanda, k zaman olarak da adland r l r. S f rdan byk Kc de erine sahip olan bir madde, kolon ierisinde mutlaka al konacakt r.

Burada al konma zaman ,tR, enjeksiyondan pik maksimumuma kadar geen sreyi ifade eder. Bu zaman to olarak tan mlan r. Rezolsyon Rs kavram bu amac n ne derecede gerekle ti inin bir ltdr. Teorik tan m olarak piklerin retensiyon zamanlar aras ndaki fark n ortalama pik geni li ine oran d r.

Rezolsyonun kk olmas ay rman n yeterli lmad n n bir gstergesidir. GCnin Endstride ok Kullan lmas n n Nedenleri a zomerler dahil ok karma k rneklerin bile enlerine ayr labilmesi, b H zl bir ekilde sonu al nabilmesi, c ok az dzeyde mikrolitre rnek gerektirmesi, d Sistemin ok d k buhar bas nc gsteren rneklerde bile kullan labilmesi, e Di er aletli analiz yntemlerine oranla daha gvenilir ve basit aletlerle analizlerin yap labilmesi, f Nitel ve nicel olarak daha duyarl sonular n elde edilmesi ve genellikle bu sonular n yorumlar n n kullan lmas , g Sanayi iin an nda analiz yap labilecek Gaz Kromatografisi cihazlar n n geli tirilmi olmas d r.

ENTREVISTA AL MAYO ZAMBADA PDF

GAZ KROMATOGRAFİSİ sunumu

Mausar You must be signed in to post a comment. A subscription to J o VE is required to view this article. In this study, general information on GCO methods used to determine aroma compounds in foods is presented and the studies concerning the use of this method in different foods are discussed. An unexpected error occurred. You will only be able to see the first 20 seconds.

JAMES HADLEY CHASE YOU MUST BE KIDDING PDF

GAZ KROMATOGRAFISI PDF

Tygoran Kuru heksan ve girdap 1. Please check your Internet connection and reload this page. With a few quick presses of the touch screen, you can set parameters, recall stored methods and start sampling — making kromatogeafisi easy for sophisticated users and those new to the technique. Skip to content Chemistry. A subscription to J o VE is required to view this kromatograflsi. Fill out the form below to receive a free trial or learn more about access: Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. The Clarus GC is your choice when versatility and performance is important.

Related Articles