GEHEIME FIGUREN DER ROSENKREUZER PDF

In de Geheime figuren zijn de symbolische en mystieke afbeeldingen uit de eerste helft van de zeventiende eeuw weer geplaatst in de traditie van de rozenkruisers. Het boek bestaat uit drie delen. De auteursnaam is een anagram-pseudoniem van een de aanhanger van Paracelsus: Hadrianus a Munsicht Adrian von Mynsicht, Mynsicht is weer een anagram van de eigenlijke familienaam Symnischt, oorspronkelijke Seumenicht, een alchemist. De visuele inhoud is overweldigend.

Author:Gardaramar Akinolkis
Country:Angola
Language:English (Spanish)
Genre:Marketing
Published (Last):3 October 2018
Pages:232
PDF File Size:3.59 Mb
ePub File Size:8.73 Mb
ISBN:799-5-90785-554-5
Downloads:93888
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:SamuzilkreeDe prenten zijn verzameld door de alchemist Henricus Madathanus Theosophus, hij noemde zich vanaf Hadrianus von Mynsicht dit zijn pseudoniemen van Adrian Seumenicht, hij leefde van tot Het boek heeft drie delen. Deel 1 Kabbala Deel 2 Rozenkruis Deel 3 Alchemie Opgemerkt moet worden dat de volgorde van de delen in de loop der tijd verwisseld zijn. Bij de latere uitgaven was het derde deel tot eerste deel geworden.

Deze prenten kwamen in in de openbaarheid. Viktor Stracke, verondersteld dat er een verband is tussen de drie boeken van Salomo, Hooglied; Spreuken en Prediker; de inhoud zou dus samenhangen met de wijsheid van Salomo Deze publicatie bevat, in wat beperkte vorm, aanduidingen van wat in de voorafgaande honderd jaar als rozenkruiserstroming werkzaam was geweest en wat toen pas naar buiten kwam.

Nog eens honderd jaar later zien we de werking van de rozenkruiserstroming naar buiten treden in het werk van H. Daarin is veel van wat er in de geheime figuren school, in woorden uitgedrukt. Een schat van westerse geheime wijsheid, die nog lang niet is begrepen, is daarin te vinden, ook al is de compositie vaak wat verward.

Ontstaan van de Figuren In de dertiende eeuw was er ergens in Europa een bijeenkomst van een college van twaalf wijze mannen, die alle zeven stromingen van Atlantis en de vijf culturen van de na-Atlantische tijd vertegenwoordigden. Tijdens deze inwijding van de dertiende hebben de twaalf wijzen alle kennis overgedragen aan de dertiende. In de loop van enkele weken gaf de dertiende alle wijsheid die hij van de twaalf had ontvangen aan hen terug, maar in een nieuwe vorm. Wat hij hun openbaarde noemden de twaalf het ware christendom, de synthese van alle religies.

De dertiende stierf betrekkelijk jong, en de twaalf wijdden zich vervolgens aan de taak om wat de dertiende hun had geopenbaard in imaginaties — want anders was niet mogelijk- vast te leggen. Zo ontstonden de symbolische figuren en afbeeldingen die in de verzameling van Henricus Madathanus Theosophus zijn opgenomen.

De vrucht van deze inwijding is dat een restant van zijn etherlichaam binnen de geestelijke atmosfeer van de aarde bewaard is gebleven. Dit etherische restant werkte inspirerend op de twaalf zowel als op hun latere leerlingen, zodat uit hen de occulte stroming van de rozenkruisers kon ontstaan.

Deze ingewijde entiteit incarneerde in de veertiende eeuw en werd toen Christiaan Rozenkruis genoemd. De latere leerlingen van de twaalf zijn de Rozenkruisers. De kracht om in hun eigen ziel een dergelijke harmonie tussen willen en denken te bereiken, zochten de rozenkruisers in de uitstraling van het etherlichaam van de dertiende, van Christian Rosenkreuz.

Bepaald werd dat alle ontdekkingen die zij zouden doen eerst honderd jaar lang door de rozenkruisers zelf bestudeerd zouden worden en dat deze rozenkruisersopenbaringen daarna pas wereldkundig mochten worden gemaakt.

Wat dieper ingaan op de achtergrond Om dieper op de zaak in te gaan, moeten we het verschil bekijken tussen de scholing van Christian Rosenkreutz in vroegere en latere tijden. Vroeger was deze scholing meer natuurwetenschappelijk gericht, nu meer geesteswetenschappelijk.

Zo werd bijvoorbeeld vroeger meer over natuurprocessen gesproken. Deze wetenschap werd alchemie genoemd en, voor zover deze processen buiten de aarde plaatsvonden, astrologie. Tegenwoordig gaan we meer van de spirituele beschouwing uit. Zo onderscheidde hij bijvoorbeeld drie verschillende natuurprocessen, die hij als de drie grote processen in de natuur zag.

Het eerste belangrijke proces is dat van de zoutvorming. Alles wat in de natuur als vaste stof uit een oplossing kan neerslaan noemde de middeleeuwse rozenkruiser zout. Hij probeerde zich bewust te maken wat er in zijn eigen ziel gebeurde wanneer het zout proces in hem plaatsvond.

Hij dacht : de menselijke natuur vernietigt zichzelf voortdurend door begeerte en hartstochten, ons leven zou een voortdurend verval, een ontbindingsproces zijn als we ons aan dit verval zouden overgeven. De middeleeuwse rozenkruiser wist dat als hij in zijn hartstochten niet zou bestrijden, hij dan in de volgende incarnatie met een aanleg voor ziekten geboren zou worden. De overwinning van de tot verval leidende krachten door spiritualiteit, dat is het microkosmische zoutproces.

Een andere ervaring was het proces van oplossing. Alles wat iets anders kan doen oplossen, noemde de middeleeuwse rozenkruiser: Kwikzilver of Mercuur. Hij wist dat wat in de ziel overeenkomt met kwikzilver, alle vormen van liefde zijn.

Het derde belangrijke natuurproces is verbranding, als een fysieke stof in vlammen opgaat. Hij zocht naar het innerlijk proces dat met verbranding overeenstemt. Hij zag dit innerlijk proces in de innige overgave aan de godheid. En noemde alles wat in vlammen kan opgaan zwavel of sulfer. Als de middeleeuwse theosoof in zijn laboratorium zelf het verbrandingsproces uitvoerde, dan ervoer hij: ik doe wat de goden doen als ze zich offeren aan hogere goden.

De zielsprocessen riepen bij hem op: ten eerste goden-gedachten, ten tweede goden-liefde, ten derde goden-opoffering. Tijdens het doen van de alchemische processen voelde hij in zich opgewekt de goddelijke reine gedachte en opgewekt tot de goddelijke liefde die doorstroomde hem en bij de verbranding voelde hij zich geroepen zich te offeren op het altaar van de wereld.

Het kijken naar de natuur maakte de middeleeuwse theosoof de van de opwaartse en de neergaande ontwikkeling duidelijk. Het weten dat hij zich hierdoor eigen maakte , drukte hij uit in bepaalde tekens , in imaginatieve afbeeldingen en figuren. Het was een soort imaginatieve kennis. Het boek Geheime Figuren der Rosenkreutzer is een resultaat hiervan. Zo werkten de beste alchemisten van de veertiende tot begin negentiende eeuw. Als men bijv. Als deze dingen toen niet waren gebeurd, zouden wij ons nu niet in geesteswetenschappelijke zin met de weg van het Rozenkruis kunnen bezig houden.

Dit is heilige natuurwetenschap. We kunnen de verborgen krachten die toen tot helderziendheid leidde terug vinden door geestes wetenschap te bestuderen en ons in ernstige meditatie en concentratie geheel en al aan het innerlijke leven van de ziel over te geven. In het jaar , toen het bewustzijns-zieletijdperk aanving is ook het rozenkruis opgericht.

De oorspronkelijke prenten zijn op internet, vaak zeer goed gescand, beschikbaar. De prenten zijn met een eenvoudig programma bewerkt en daarom niet van optimale kwaliteit.

HILDEGARD PEPLAU TEORIA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN PDF

Weiser Antiquarian

De prenten zijn verzameld door de alchemist Henricus Madathanus Theosophus, hij noemde zich vanaf Hadrianus von Mynsicht dit zijn pseudoniemen van Adrian Seumenicht, hij leefde van tot Het boek heeft drie delen. Deel 1 Kabbala Deel 2 Rozenkruis Deel 3 Alchemie Opgemerkt moet worden dat de volgorde van de delen in de loop der tijd verwisseld zijn. Bij de latere uitgaven was het derde deel tot eerste deel geworden.

BAJTEK ARCHIWUM PDF

Geheime Figuren Der Rosenkreuzer 1785

Receive notification of new arrivals in your topics of interest. Geheime Figuren der Rosenkreuzer aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert. Berlin: Hermann Barsdorf, Large Folio. The book is a photo-lithographic reproduction of the first two parts of "Geheime Figuren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert" also titled "Die Lehren der Rosenkreuzer, aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert" published in Altona Germany in and respectively.

CCNL GOMMA E PLASTICA 2012 PDF

Kostenlose E-Mail-Kurse zum Kennenlernen der Welt der Rosenkreuzer

Schon das Familienwappen Martin Luthers beweist es: den gnostischen Wurzeln des Christentums, zur geistigen Selbstherrschaft und die Vision eines neuen Menschentums. Es gibt also einige durchaus interessante Abbildungen mit Blick auf die Pythagoreische Tetraktys. Das Rosenkreuzertum war damals sozusagen das Kontrastprogramm zur katholischen Kirche. Es ist schon erstaunlich, wie der Protestantismus aus esoterisch, kabbalistischen Wurzeln entstand und zu welcher Dogmatik er leider wieder erstarrte!

Related Articles