JAN KARWOWSKI PODSTAWY MARKETINGU PDF

Tamuro Evidence from the Commercial Paper Market. Marketinfu abnormal returns CAR can be calculated by summing the AR for the days of the event window. The delta-gamma approximation is a quadratic risk factor mapping that captures the non- linearity of the option portfolios. We can thus say that management means making decisions Jajuga, Altman, ; Ohlson, ; Frydman et al. One of the methods of risk-based capital management is the economic capital model discussed in this paper.

Author:Darr Moogulrajas
Country:Lesotho
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):12 May 2008
Pages:387
PDF File Size:8.3 Mb
ePub File Size:16.98 Mb
ISBN:402-3-97123-125-2
Downloads:76657
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NimWojska Polskiego 63, Szczecin, tel. WSTPW warunkach gospodarki rynkowej, w ktrej permanentnym zjawiskiem jest spi-rala konkurencji i ograniczenia popytowe, przedsibiorstwa zabiegajc o przydat-no konsumentw, klientw, partnerw mog korzysta z marketingu. Praktyka wielu dziesicioleci gospodarek rynkowych dostarczaa przekonuj-cych dowodw na to, e wykorzystanie marketingu w zarzdzaniu przedsibiorst-wem wpywa skutecznie na jego efektywno. Marketing nie jest koncepcj teoretyczn lecz przede wszystkim zbiorem prak-tycznych dowiadcze i umiejtnoci.

Celem procesu dydaktycznego jest przeka-zanie jego uczestnikom - przyszym menederom okrelonego zasobu wiedzy i umie-jtnoci. Prezentowany podrcznik, w zamierzeniu autorw, powinien by pomocny w poz-naniu istoty wspczesnego marketingu i sposobu praktycznego wykorzystaniaw dziaalnoci przedsibiorstw i organizacji. Koncepcja i struktura podrcznika dostosowana jest do programu studiw eko-nomicznych, w ktrym Podstawy marketingu" nale do minimum programowe-go, a wiedza i umiejtno wykorzystania marketingu rozwijana jest w wykadachi wiczeniach kilku innych przedmiotw.

Podrcznik skada si z 15 rozdziaw, ktre tworz trzy czci. Cz pierw-sza, skadajca si z 4 rozdziaw powicona jest wyjanieniu istoty wspczesne-go marketingu i warunkw dziaalnoci marketingowej. Cz druga, skadajca si z 6 rozdziaw powicona jest instrumentom mar-ketingowym i sposobom ich praktycznego wykorzystania. Cz trzecia 5 rozdziaw koncentruje si na zarzdzaniu marketingiemw przedsibiorstwie.

Autorzy maj wiadomo tego, e uyteczno podrcznika byaby znaczniewiksza gdyby poszczeglne rozdziay koczyy si analiz przypadkw. Ze wzgl-dw objtociowych, zbir opracowanych przypadkw bdzie wydany w odrbnejpublikacji.

Kazimierz Baraski-rozdz. Krzysztof Boski-rozdz. Augustyna Burlita-rozdz. Ewa Frckiewicz-rozdz. Dorota Grzywaczyk-rozdz. Jan Karwowski-rozdz. Edyta Rudawska-rozdz. Iga Szeszycka-rozdz. Mateusz Wicicki-rozdz. Jolanta Witek-rozdz. Czym jest marketing Istota marketingu Funkcje marketingu Struktura marketingu Zrnicowanie marketingu Marketing non - profit Proces marketingu Otoczenie przedsibiorstwa Makrootoczenie przedsibiorstwa Mikrootoczenie przedsibiorstwa Klient i jego potrzeby Dlaczego klient jest najwaniejszy Potrzeby klientw Co naley wiedzie o klientach Postpowanie konsumenta na rynku Mechanizm podejmowania decyzji zakupuw gospodarstwach domowych Mechanizm podejmowania decyzji zakupww przedsibiorstwach i instytucjach Segmentacja rynku Badania rynkowe i marketingowe Informacja jako podstawa optymalnych decyzji gospodarczych Potrzeba informacji rynkowych Decyzje a informacja rynkowa marketingowa System infonnacji rynkowej marketingowej Przedmiot bada rynkowych i marketingowych Procedura i metody bada Polityka produktu Istota produktu Cykl ycia produktu Ksztatowanie jakoci produktu Ksztatowanie asortymentu produktw Znak towarowy Cena - element gry rynkowej Pojcie i cele ceny w polityce marketingowej firmy Proces ksztatowania polityki cenowej w firmie Strategie cenowe Czynniki wpywajce na poziom ceny oraz techniki jej ustalania Wpyw kosztw na ustalenie ceny Wpyw popytu na ksztatowanie ceny Wpyw konkurencji na ustalenie cen w firmie Zmiany cen Istota i funkcje dystrybucji Instrumenty polityki dystrybucji Detertminanty wyboru kanaw dystrybucji na rynku dbrkonsumpcyjnych Kanay dystrybucji na rynku dbr inwestycyjnych i rynku usug Logistyka marketingowa Organizacja sprzeday Proces sprzeday i jego organizacja Funkcje i formy organizacyjne sprzeday hurtowej Funkcje i formy organizacyjne sprzeday detalicznej Komunikacja marketingowa Istota procesu komunikacji Etapy procesu komunikacji Budowa planu promocji Sprzeda osobista jako element strategii aktywizacji sprzeday Promocja sprzeday Budowa strategii reklamy Elementy psychologii reklamy Etyczne i prawne aspekty promocji Public relations Public relations - dziaania ksztatujce wizerunek firmy Definicja public relations Wizerunek a tosamo firmy Publiczno adresat dziaa public relations Podstawowe narzdzia ksztatujce wizerunek firmy Kontakty z mediami Roczne raporty Akcje dobroczynne Sponsoring Relacje ze spoecznociami lokalnymi Czasopisma firmowe Pozostae narzdzia ksztatujce wizerunek firmy Jednolity system identyfikacji firmy Corporate Identity Wizualne atrybuty komunikowania si firmy z otoczeniem Niewizualne elementy komunikowania si firmy z otoczeniem Cele i strategie marketingowe Marketingowe cele przedsibiorstwa

LOVE WAITS GERRI HILL PDF

JAN KARWOWSKI PODSTAWY MARKETINGU PDF

Faugami The type of a project is important, and due to the strategic approach to innovation investors believe more in research and development investments than in new goods launch at the market. The changes became the stimulus to the development of the market for derivatives, including options, which enabled to secure against this type of risk. Applied Energy, Distribution of announcements by the type of innovation project Source: In turn, a put option gives a buyer the right to sell a certain karwowsik of currency at a predetermined rate and a seller of the option is obliged to buy it. In practice, concrete ac- tions are needed and should be applied, and a great variety of different tools ought to be used for that. A solvency margin concerns one of the basic requirements of insurance activity.

IBM 7014-T00 PDF

Coś się nie zgadza

.

Related Articles